8M: folga xeral feminista

Xunta de Galicia

Seccion sindical da C.N.T. na Xunta de Galicia

A contrarreforma da administración local

A Lei 27/2013 do 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración Local (LRSAL) que entrou en vigor ao día seguinte da súa publicación no BOE, é dicir, o 31 de decembro do 2013 (disposición adicional sexta) vai supoñer a privatización dos servizos públicos municipais.

O premeditado desmantelamento da administración pública galega

O goberno da Xunta de Galicia está a implementar unha serie de medidas que xa  supoñen, a día de hoxe, un cambio radical na nosa administración. Un primeiro momento foi alá por decembro do 2010 coa aprobación polo parlamento galego da LOFAXGA á que seguiron outras: o decreto 129/2012, do 31 de maio, polo que se regula o réxime aplicable ao persoal das entidades instrumentais integrantes do sector público autonómico de Galicia que sexan obxecto de creación, adaptación ou extinción, a lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico, ou o borrador da nova lei da función pública de Galicia, que substituirá á pronto defunta lei 1/2008 e que fará que sexa máis discrecional a forma de provisión de postos a través do concurso de traslados.

Informátic@s despedidos na Xunta de Galicia

 CNT: Non mais despedimentos na XuntaO pasado 13 de xuño foron despedidos da Xunta de Galicia informátic@s pertencentes á AMTEGA (Axencia para a Modernización Tecnolóxia de Galicia) que formaban parte desta sección sindical de CNT. O seu despedimento prodúcese a consecuencia da resolución do concurso de traslados do persoal informático da Xunta de Galicia, tras ser cubertas as súas prazas

Monbus discrimina traballadores/as da Xunta

Desde a CNT facemonos eco da problemática que moitos compas que se desprazan no bus de funcionarios manteñen coa compañia Monbus:

A diario, un grupo moi numeroso de traballador@s desprazámonos dende os nosos lugares de residencia, espallados por toda a xeografía galega, ao noso posto de traballo en Santiago de Compostela, utilizando as liñas de transporte de viaxeiros da empresa Castromil, S.A.

Teletraballo para que? para quen?

Desde a sección sindical da CNT na Xunta de Galicia vemos con preocupación a postura da Administración autonómica no desenvolvemento das medidas de conciliación familiar dos empregadas e empregados públicos. Actualmente temos constancia das dificultades de moitos traballadores/as para poder facer efectivos e desenvolver con plenas garantías os dereitos de conciliación recollidos na lexislación actual, especialmente no referente ás flexibilizacións horarias por conciliación familiar e ao teletraballo.

Situación do teletraballo para os empregad@s públic@s da Xunta

Este 2 de abril de 2014 cúmprense 3 meses da entrada en vigor da ORDE do 20 de decembro de 2013 de flexibilización e teletraballo e polo tanto deberían comezar a resolverse as 171 solicitudes de teletraballo que lembramos contan co SILENZO ADMINISTRATIVO POSITIVO.

Folla de cálculo para o control horario

Poñemos a disposición dos traballadores/as con horario flexible a seguinte folla de cálculo para o control horario (formato libreOffice) coa que poderemos levar conta das horas realizadas en cómputo mensual.

Especialmente útil para os empregad@s públic@s da Xunta xa que no sistema de control horario Kronos non se amosa esta información, nin se facilita mecanismo ningún de control horario para os traballadores/as con flexibilidade, facendo caso omiso ás peticións da Sección Sindical de CNT na Xunta de Galicia.

Lee as seguintes indicacións para usar a folla de cálculo para o control horario de maneira axeitada:

Resumo dereitos de conciliación para empregad@s públic@s da Xunta

conciliación familiarO pasado xoves 23 de xaneiro tivo lugar en San Caetano (Compostela) a charla sobre dereitos de conciliación a cargo da Sección Sindical da CNT na Xunta de Galicia.

A continuación, achegamos un pequeno resumo coas cuestións máis importantes que se falaron e debatiron entre os presentes agardando que poida ser de utilidade para o resto de compañeiras/os.

Charla sobre os dereitos de conciliación familiar para empregad@s públicos

23/01/2014 11:30

conciliación familiarEste xoves 23 de xaneiro ás 11:30h. no salón de actos nº2 do edificio administrativo de San Caetano en Compostela, a sección sindical de CNT na Xunta de Galicia organiza unha charla informativa sobre os dereitos de conciliación familiar como son: a redución de xornada, a excendencia, o permiso de lactación, a flexibilidade ou o teletraballo.

Declarados improcedentes os despedimentos na Conselleria de Traballo

Tras as correspondentes denuncias nos xulgados dos traballadores/as da Consellería de Traballo e Benestar logo de ser despedidos este verán, chega a hora das sentenzas xudiciais, que non fan máis que corroborar o que semellaba xa bastante claro: a improcedencia dos despedimentos.